Voznický zpravodaj

 

 

ROČNÍK II, číslo 1 Vydává OÚ Voznice Vyšlo dne 22.ledna 2004

 

Úvodník

 

Tak nám to nějak uteklo ! Voznickému Zpravodaji je už jeden rok ! Soudě dle ohlasu některých spoluobčanů, je o náš poněkud nepravidelně vycházející „časopis“ zájem. I když se snažíme, aby jeho obsah byl zajímavý a přínosný, není to vždy zrovna lehké. Ne proto, že by nebylo o čem psát, ale většinou je málo času na kvalitní zpracování a následné vytištění. Očekávali jsme také daleko více příspěvků od vás – občanů naší obce. Vyzýváme tedy znovu : pište nám, faxujte, telefonujte ……

oxoxoxoxoxoxoxoxox

Mnohým lidem se může zdát únavné a jednotvárné neustále v našem úvodníku mluvit zejména o prohřešcích proti veřejnému pořádku či životnímu prostředí. Bylo by mi líto, kdyby tomu tak opravdu bylo, ale poslání nás - zastupitelů je přece především v tom, pomáhat řešit problémy a být u toho, když je potřeba něco zlepšit. Proto o tom budu psát tak dlouho, dokud náš Zpravodaj bude existovat.

Psychologové tvrdí, že nejrozšířenější lidskou vlastností je prý sobectví. Když se nad tím zamyslím, tak musím uznat, že na tom tvrzení něco je. Nejdříve definice sobectví: Sobec (nebo také egoista) je člověk, který preferuje (dodávám, že bezohledně) své osobní zájmy před zájmy ostatních, přestože jim tím evidentně škodí. Sobec je tedy každý, kdo vyváží „svinstvo“ ze svého dvorku do lesa, kdo hází do kotle plastový odpad, kdo vypouští svoje splašky do země, kdo dělá „kravál“ v době pracovního klidu nebo kdo jezdí bezohledně po vsi svým vozidlem. Každý by se přece měl v této věci řídit (když už ne svým svědomím nebo zákony) pravidlem: „Co nechceš, aby druzí činili tobě, nečiň ty jim!“ Bylo by určitě velice zajímavé, kdybychom všichni vozili plná kolečka smetí na „hříšníkovu“ zahradu, či nastartovali svá auta a pily u jeho oken…..Ne, tudy cesta rozhodně nevede! Proto vás prosím jménem obecního zastupitelstva, buďte ohleduplní ke svým spoluobčanům, vždyť jsme přece jedinci rodu „Homo sapiens“ – člověka rozumného……Děkujeme vám!

B.Huschina, člen zastupitelstva obce

 

Zprávy a informace OÚ

OZNÁMENÍ

V souvislosti s novou právní úpravou dodávek pitné vody a odvádění odpadních vod žádáme všechny majitele nemovitostí a odběratele, aby se dostavili na obecní úřad a vyzvedli si tiskopis nové smlouvy o dodávkách vody. Tato nová smlouva bude v plném znění nahrazovat smlouvu starou. Pro odběratele vyplývá ze zákona č.274/2001 Sb. také povinnost uzavřít tuto smlouvu, neboť neuzavření písemné smlouvy je kvalifikováno jako neoprávněný odběr pitné vody nebo neoprávněné vypouštění odpadních vod s možností do doby uzavření této smlouvy přerušit nebo omezit dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod.

Tiskopisy smluv si prosím vyzvedávejte v rozšířených úředních hodinách OÚ, tj. každé úterý od 16 do 19.30 hodin.

 

NÁVRH ROZPOČTU OBCE PRO ROK 2004

Rozpočtové příjmy

Paragr. Pol. Druh příjmu Kč

1111 Daň z příjmu fyz. osob 900.000

1113 Daň z kap. výnosů 40.000

1121 Daň z příjmu práv.osob 720.000

1211 DPH 926.000

1341 Poplatek ze psů 6.000

1345 Popl. za ubyt. kapacity 3.000

1347 Popl. za výher.hrací př. 50.000

1351 Odvod z výtěž. loterií 30.000

1361 Správní poplatky 80.000

1511 Daň z nemovitosti 510.000

2460 Splátky půjček obyv. 75.900

4112 Neinvest.dotace ze SR 5.700

 

Ostatní příjmy

4139 Převod z term.vkladu 4,126.350

4216 Dotace MŽP 2,000.000

2310 2111 Vodné 210.000

2321 3122 Připoj.popl.kanaliz. 1,000.000

3722 2111 Uložení odp. do ČOV 60.000

2112 Svoz komun.odpadu 200.000

6171 8123 Úvěr na kanaliz. 5,000.000

6171 2112 Prodej zboží 5.000

6171 2132 Příjem z nájmů 70.000

6171 2141 Příjem z úroků 50.000

6171 2142 Dividendy 5.000

6171 3111 Příjmy z prodeje poz. 100.000

Úhrn všech příjmů ……………….16,172.950

Převod přebytků z r. 2003 ………..1,758.614

Celkem příjmy …………………...17,931.564

Rozpočet výdajů

2212 5171 Opr.a údrž.komun. 100.000

2221 5193 Dopr.obslužnost 120.000

2310 5151 Údržba vodovodu 400.000

2310 5169 Vodovod 2.000

2321 5165 Nájem za pozemky 10.000

2321 5362 Likvidace kalů ČOV 2.000

2321 5169 Provoz ČOV 20.000

2321 6121 Výstavba kanalizace 13,030.000

2321 6126 Projekty kanaliz. 5.000

3113 5321 Školné 250.000

4319 5492 Jubilea 30.000

3722 5329 Svazek obcí 20.000

3513 5321 Lékařská pohotovost 10.000

3631 5171 Údržba veř.osvětl. 40.000

3722 5169 Likvidace odpadů 250.000

6112 5023 Odměny zastupit. 330.000

6171 5011 Platy zaměstnanců 230.000

6171 5021 Dohody o prac.čin. 260.000

6171 5031 Odvody OSSZ 140.000

6171 5032 Odvody VZP 50.000

6171 5038 Pojištění obce 2.000

6171 5134 Ochranné pom. ČOV 2.000

6171 5137 Drobný majetek 40.000

6171 5138 Pytle, odpady 4.000

6171 5139 Kanc.a čist.potř. 45.000

 

6171 5154 Elektřina 340.950

6171 5156 Pohonné hmoty 3.000

6171 5161 Poštovné 3.000

6171 5162 Telefon, internet 30.000

6171 5163 Poplatky bankám 10.000

6171 5166 Konzultace 5.000

6171 5169 Nákup služeb 2.000

6171 5171 Práce na fakturu 200.000

6171 5173 Cestovné 35.000

6171 5179 Nákup nářadí 10.000

6171 5229 Příspěvky na čin. 30.000

6171 5362 Daň z čerp.vody 110.000

6171 5429 Náh.škod.pojišť. 2.000

Výdaje celkem …………………..16,172.950

Přebytek z roku 2003 ……………1,758.614

Výdaje celkem ………………….17,931.564

 

 

 

RÚZNÉ ZAJÍMAVÉ INFORMACE

 

Poškození veřejného osvětlení. O vánočních svátcích někdo poškodil pravděpodobně bílým automobilem sloup veřejného osvětlení, takže v části obce byl výpadek. Viník se nepřihlásil, proto paní starostka zkoušela nejdříve sama zapnout proud, posléze však musela dne 27.12 zajistit opravu místním odborníkem, protože žádná pohotovost v těchto dnech neexistovala.

Náklady na pitnou vodu. Někteří občané se domnívají, že voda je příliš drahá, proto zde předkládáme skutečnost za minulý rok: Příjem za vodu: 350.000 Kč, výdaje: 819.000 Kč, daň: 97.000 Kč. Obec tedy doplácí z rozpočtu na pitnou vodu cca 566.000 Kč. Z toho vyplývá, že cena 12,50 Kč/m3 je nadále neúnosná a bude se muset postupně zvyšovat. Od tohoto roku bude tedy 1 m3 vody stát 15 Kč, což ovšem zdaleka nepokryje ztráty.

Dlužníci. Existují mezi námi ovšem také lidé, kteří nepovažují za nutné vodné platit. Dluhy fyzických a právnických osob činí k dnešnímu dni asi 20.000 Kč.

Pochvala. Díky laskavosti manželů Langerových, kteří vypracovali výtažek z jízdních řádů autobusů, vám můžeme v příloze poskytnout jeho kopii k osobnímu použití. A Langerovým děkujeme!

Nebezpečný odpad. Jistě bude užitečné vyjmenovat nejběžnější druhy nebezpečného odpadu, který nesmí být odkládán do popelnice: Plechovky od barev, olejů a ředidel, syntetické chladicí a mazací kapaliny, brzdová kapalina, olověné a nikl-kadmiové akumulátory, suché i mokré alkalické články (tužkové a jiné baterie), oleje, tuky, lepidla, kyseliny, louhy, odmašťovací prostředky, léky, zářivky

(i malé tzv. úsporné „žárovky“), součásti televizorů a chladniček, malé elektrospotřebiče, znečištěné součástky z aut, nádobky od sprejů a mnoho dalších předmětů. Pokud si nejste jisti, tak zavolejte na OÚ, poradíme vám.

 

Společenská rubrika

 

Minulý rok : Dne 17.prosince se dožila 75 let paní Marie Vondrušková. Následně dne 20.prosince oslavili manželé Bohatovi stříbrnou svatbu.

Letošní rok: Pan Karel Martínek oslaví dne 28.ledna jubilejní 90. narozeniny, paní Ludmila Žikešová se dožije dne 3.února 70 let a paní Marie Vicányová bude slavit dne 26.února také 70. narozeniny.

 

Zastupitelé přejí všem výše jmenovaným spoluobčanům pevné zdraví do dalších let života!

 

 

 

Inzerce

 

Znovu připomínáme, že na tomto místě může každý občan uveřejnit zdarma jeden inzerát.

Stále mohu nabídnout zdarma několik lepených akvárií různých velikostí, tel. 605700372.

 

 

Zajímavosti o Evropské Unii

 

Pokračujeme v dříve započaté stati o Evropské Unii, kam již za několik měsíců naše republika vstoupí.

Zvýší se po vstupu do EU ceny a platy?

Je velice pravděpodobné, že platy postupně porostou, ale zřejmě ne výrazně vyšším tempem než tomu je dnes. V souvislosti s tím se budou sbližovat i ceny, které jsou stále v mnohých oblastech výrazně nižší než v EU. Zvyšování životní úrovně však závisí zejména na naší pracovitosti. Vstup do EU nám může pomoci k lepším hospodářským výsledkům, a to tím, že země EU jsou bohatší, jejich ekonomiky jsou silnější a lépe fungující. Větší trh pak skýtá větší výdělkové možnosti i pro naše výrobce.

Zvýší se po vstupu do EU naše důchody?

Důchodová a sociální politika je obecně je unií regulována jenom okrajově. Jediná oblast, v níž existují společné právní normy v oblasti důchodů, souvisí s volným pohybem pracovníků. Z těchto praktických důvodů, kdy se lidé za prací stěhují v rámci zemí EU, je upraven systém pro vypočítávání důchodového zabezpečení. Je pochopitelné, že Evropská Unie, ani jakákoliv jiná organizace, nemůže udělat v podstatě nic s nízkou porodností v naší zemi, takže přibývá starých lidí, na něž mladší musí vydělávat. I přes časté poukazování na tento závažný fakt nemá vláda dost politické odvahy předstoupit s konceptem udržitelné důchodové reformy.

Kdy budeme platit EUREM?

K přijetí EURA rozhodně nedojde okamžikem vstupu do EU, protože naše země musí nejdříve vstoupit do tzv. Evropského měnového systému a splnit několik měnových a rozpočtových kritérií. Největším problémem je zde výše rozpočtového deficitu naší země, který je až 4 x vyšší než povolená hranice tří procent Maastrichtských kritérií.

Pozn. autora: Každý majitel domku ví, že na opravu střechy si musí nejdříve vydělat. Může si peníze také vypůjčit, ale pak ho střecha vyjde dráže. Vypůjčí-li si na střechu, tak jistě bude dobře zvažovat, zda si pak půjde ještě vypůjčit na opravu fasády. Udělá-li to, pak je téměř jisté, že to nedokáže splatit. A to je problém našeho státu: Vydáváme víc než vyděláme !

(Pokračování příště).

 

 

Dopisy našich čtenářů

Kazisvětům navzdory

Někdy mne přepadá smutek a beznaděj z činnosti kazisvětů. Poškozené dopravní značky, turistické značky, uříznuté vršky stromků v lese atd…..

O příčinách vandalismu se toho napsalo už hodně. Moje generace šla do školy po válce, která vymazala z mapy Evropy celé vesnice nebo města. Zažili jsme poslední veřejnou popravu, devastaci pohraničí i likvidaci živností. Přesto, pokud se pamatuji, bylo čmárání křídou po zdech snad nejtěžším přestupkem mých vrstevníků. Pominul snad strach z trestu? Pominul snad dobrý vliv Sokola, Junáka, Foglara či křesťanství? Asi ano! Kde je ta výchova v rodinách a ve škole, co hlásala, že mladší by měl pustit staršího sednout, muž ženu, třeba i mladší? Kde jsou ti trempové, co nevysedávali do zavírací hodiny v hospodách, ale hrály na kytary a zpívali? Přimlouvám se proto za posílení autority těch, kteří si dali na svůj štít slova „mládež“ a „sport“. A také si dost slibuji od Evropy, k níž se letos v květnu připojíme. No řekněte, znáte někoho, kdo by nechtěl žít v upravených městečkách a vesnicích jako třeba v sousedním Bavorsku nebo Rakousku? Znáte? Já ne !

Nenechme se tedy otrávit, kazisvětům navzdory! O.Š.

 

Kultura a SPORT

 

Velice rádi bychom zde otiskli zprávu o jakékoliv kulturní nebo sportovní akci místo neustálého mentorování, ale bohužel, nevíme o žádné…..Kde jsou ty doby, kdy se hrával mezi chatami volejbal! Kde jsou i ty pozdější časy, kdy Karel Šaloun – Kladeňák trénoval místní volejbalové nadšence!

Tak alespoň jednu anekdotu:

V restauraci (asi někde v Bruselu) sedí Holanďan, Američan a Čech. Povídají si o Evropské Unii, Americe, o jídle a pití. Američan povídá: Objednám si nejlepší americké pivo BUDWEISER (ten americký BUD) a zavolal číšníka. Holanďan povídá: Dám si nejlepší holandské pivo AMSTEL. Čech si objednal COCA-COLU. Proč jsi si neobjednal tu vaši PLZEŇ, diví se oba? Ále, povídá Čech, vy jste si taky nedali pivo, tak nebudu trhat partu.