Voznický zpravodaj

 

 

ROČNÍK II, číslo 2 Vydává OÚ Voznice Vyšlo dne 29. března 2004

 

Úvodník

Nejfrekventovanějším tématem posledních měsíců, týdnů a dnů je kanalizace. Mnohým se možná bude zdát, že to přeháníme, ale já si to nemyslím. Takových malých obcí, jako je ta naše, které mají vlastní čistírnu odpadních vod nebo dokonce splaškovou kanalizaci, je opravdu v republice velice málo. Existují městečka a velká města, jež o kanalizaci prozatím jenom sní. Jsme tedy v tomto smyslu obcí vskutku pokrokovou, to se nedá popřít. Máme vodovod a nyní budeme mít i splaškovou kanalizaci. Važme si toho, protože my, na rozdíl od jiných, kteří slovo Ekologie skloňují ve všech pádech, pro přírodu opravdu něco užitečného děláme. Ty tam jsou ty časy, kdy se obsahy jímek vyvážely na pole nebo louky! A je to dobře, protože prášky na praní a jim podobné chemie by dokázaly ta pole zdevastovat nadobro. Můžeme tedy říci, že po připojení všech domácností ke kanalizačnímu řadu, je tato otázka na dlouhou dobu vyřešena.

Zbývá ovšem jeden neméně závažný problém – třídění a likvidace odpadů. Jenom málo občanů využívá zvláštní kontejnery na plasty a sklo. Nejvíce nás trápí plasty. Občas se mi stane, že při procházce obcí ucítím ve vzduchu zápach připomínající pálení plastů. Pokud to někdo opravdu provádí, tak vlastně poškozuje zdraví svoje i spoluobčanů, protože mnohé látky, jež se při nedokonalém spálení v kotli nebo dokonce na ohništi uvolňují, jsou velice nebezpečné. A nenechme se oklamat tím, že to „vítr odnese“. Pokud někomu připadá, že je kontejner na plasty daleko nebo že je malý, pořád jsou tu popelnice. Do kotle plasty rozhodně nepatří!

B.Huschina, člen zastupitelstva obce

 

Zprávy a informace OÚ

OZNÁMENÍ

……“V souvislosti s novou právní úpravou dodávek pitné vody a odvádění odpadních vod žádáme všechny majitele nemovitostí a odběratele, aby se dostavili na obecní úřad a vyzvedli si tiskopis nové smlouvy o dodávkách vody. Tato nová smlouva bude v plném znění nahrazovat smlouvu starou. Pro odběratele vyplývá ze zákona č.274/2001 Sb. také povinnost uzavřít tuto smlouvu, neboť neuzavření písemné smlouvy je kvalifikováno jako neoprávněný odběr pitné vody nebo neoprávněné vypouštění odpadních vod s možností do doby uzavření této smlouvy přerušit nebo omezit dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod….“ Tolik minulé sdělení OÚ. Přesto je ještě stále velké množství těch, co si tiskopisy ani nevyzvedli. V době uzávěrky zpravodaje to byli tito trvale hlášení občané:

Maleček, Válek, Pazdera, Švec, Kemrová, Kvíčalová, Startl, Langer, Štěrbová, Veselý, Sedláček, Borková, Červenka, Procházka, Růžička, Klibera, Kalaš, Palát, Fiala, Galandám, Kocmanová, Beneš, Pentlová, Horký, Černý, Lébl, Kovařík Jos., Pospíchalová, Klusáček, Dvořák, Soukup, Kadlecová, Malý, Járka, Svojitka a Rychlý. Z „chatařů“ jsou to téměř všichni. Jako poslední termín k jejich vyplnění a odevzdání na OÚ byl stanoven 30.duben. Nezapomene prosím, že uzavření smluv ukládá výše citovaný zákon. Není to tedy nějaký „výmysl“ OÚ.

Tiskopisy smluv si prosím vyzvedávejte v rozšířených úředních hodinách OÚ, tj. každé úterý od 16 do 19.30 hodin.

Veřejné zasedání OÚ se bude konat dne 30.března v 19.00 hodin v sále restaurace U FORMANA.

 

 

RÚZNÉ ZAJÍMAVÉ INFORMACE

Významný úspěch voznických sportovců. Stolní tenisté sehráli dne 27.3. (v bývalém sále místní restaurace) utkání s Tatranem Sedlčany „D“ a TJ Ježice „D“. V době uzávěrky ještě nebyl znám výsledek, ale doufáme, že se o něm dozvíme něco více v příštím čísle.

Sběr kovového odpadu. Bohužel musíme konstatovat, že se systém, kdy byl kovový odpad shromaždován na bývalé skládce vedle restaurace U FORMANA, se neosvědčil. Přestože bylo vyhlášeno, že se jedná výhradně o kovový odpad, našli se i tací, jenž „přidali“ i jiné věci, jako ku příkladu pneumatiky. Sokol Voznice, který akci sběru organizoval, vlastně utržené prostředky za kovy následně utratil ve formě poplatků za likvidaci pneumatik. To je smutné a dokazuje to opět, že existují stále lidé, kteří si slovo „soužití“ představují po svém. Jak by se asi tvářili, když bychom jim staré pneumatiky nanosili před dům? Z tohoto důvodu bude SOKOL sbírat kovový odpad v určený den, který bude vyhlášen, přímo z jednotlivých domácností. Tak, jak tomu bývalo dříve.

Internetové (Webové) stránky a adresy elektronické pošty týkající se odpadů(pro uživatele internetu): www.arms.cz, www.svp.cz, www.smocr.cz, www.biom.cz, caoh@volny.cz, skopan@udt.fme.vutbr.cz, smocr@smocr.cz.

 

Společenská rubrika

V měsíci dubnu se dožívají 70 let : paní Milena P e t á k o v á a pan Jaroslav L i n h a r t.

Zastupitelé přejí oběma výše jmenovaným spoluobčanům pevné zdraví do dalších let života!

 

Inzerce

Znovu připomínáme, že na tomto místě může každý občan uveřejnit zdarma jeden inzerát.

 

 

 

.

Čím topit?

Otázkou vytápění svých domovů se zabýval jistě každý z nás, protože teplo je velice důležitý činitel vytvářející z rodinného domku nebo bytu ten pravý domov. Rozhodli jsme se proto vytvořit zde jakousi diskusní tribunu, kde by každý mohl zveřejnit svoje vlastní zkušenosti. Poněvadž se léta zabývám poloprofesionálně touto problematikou, budu tedy prvním diskutujícím.

Nejdříve uvedu základní druhy vytápění:

  • Dřevem a uhlím
  • Plynem
  • Elektřinou
  • Tepelným čerpadlem

Dřevo je v poslední době v našem kraji opět dosti využívaným palivem, a to zvláště po uvedení kotlů na „dřevoplyn“ na trh. Myšlenka to není nová. Ještě po válce jezdila auta (zvláště mlékaři) na tento druh pohonu. Důležité ovšem je, aby dřevo bylo kvalitní. To znamená dobře vyschlé (alespoň 3 roky) a ošetřené. Rozhodně není dobrým palivem napůl shnilé dřevo z patek stromů, které je nám mnohdy nabízeno. Kvalitní palivo má také mnohonásobně vyšší výhřevnost. Se zpracováním dřeva na jakostní palivo je ovšem mnoho práce, nechceme-li si je koupit hotové. Pak už také nelze hovořit o levném palivu.

Uhlí je asi stále nejrozšířenějším druhem paliva. Uhelné sklady zpravidla rozlišují jenom hnědé a černé uhlí, a třídění dle hrubosti. Málo už nám toho řeknou o jeho výhřevnosti a obsahu síry. Z tohoto pohledu se jedná o palivo velice problematické. Nejenom že záleží z které oblasti (Mostecko, Sokolovsko) uhlí pochází, ale nesmírně důležitý je i důl, kde bylo vytěženo. Rozdíl ve výhřevnosti hnědého uhlí je tak veliký, že se to zdá až neuvěřitelné. Totéž platí o jeho obsahu škodlivé síry. Situace by byla úplně jiná, kdyby nám uhelné sklady nabízely hnědé uhlí s certifikátem jakosti, abychom mohli sami rozhodnout, které si koupíme, poněvadž cena by se určitě velmi lišila. Bohužel tomu tak zatím není a já silně pochybuji, že někdy bude. Jsme tedy odkázání na štěstí, zdali nám bude dovezeno uhlí dobré, méně dobré nebo špatné. A navíc, všechny trendy směřují k tomu, aby se uhlí jako palivo kvůli jeho „neekologickému chování“ pomalu vytlačilo z našich sklepů. Námitka, že když nebude uhlí, budeme topit dřevem ve stejném kotli, také neobstojí, protože kotel konstruovaný na uhlí nemůže nikdy efektivně spálit dřevo. To znamená, že spálíme toho dřeva v takovém kotli mnohem více než bychom jinak museli. Prostě to zdaleka není ideální řešení.

Plyn je z ekologického hlediska dobrým palivem. V naší obci prozatím bohužel nepřichází v úvahu zemní plyn, poněvadž jeho přivedení až z Dobříše nechce nebo nemůže nikdo financovat. Proto zde lze počítat jedině s propan-butanem. Toto palivo je v současné době hodnoceno jako jedno z nejdražších. Ani manipulace s ním není úplně jednoduchá.

Elektřina je obecně považována za drahé topné médium. Na druhé straně je to zdroj tuzemský a je všude. To je bezesporu výhoda. Je to ale také energie, která se ze všech nejlépe nechá regulovat. A to je také velká výhoda. Co je nám třeba platné, že uhlí je levnější, když se uhelný kotel nedá pořádně regulovat (k regulacím se ještě vrátíme jindy) a protopíme více než je nezbytné?

Příště se na tomto místě budeme zabývat tzv. alternativními zdroji energie jako jsou sluneční energie a topení tepelnými čerpadly.