Voznický zpravodaj 

ROČNÍK II, číslo 4 Vydává OÚ Voznice Vyšlo dne 11.srpna 2004

 

Úvodník

 

Známé přísloví říká: „Není člověk ten, aby se zachoval lidem všem.“ Tak je to i s tímto úvodníkem a potažmo s celým Voznickým zpravodajem. Mnohým se líbí, jiní jsou vůči němu lhostejní a některým je solí v očích. Zvláště, když se jim zdá, že se tam mluví o nich. Zkrátka, „potrefená husa se vždycky ozve“. Zároveň je to ovšem důkaz, že občané náš časopis čtou. A to je pozitivní zjištění. Bohužel těch témat, o nichž by se dalo zajímavě psát, není mnoho. Proto se také dnes budu opět věnovat tomu nejfrekventovanějšímu – splaškové kanalizaci. Po prvních týdnech provozu kanalizace se ukazuje, že kapacita naší čistírny odpadních vod (ČOV) je příliš malá. Jestliže dříve při zavážení fekálií auty ČOV stačila vše zpracovat, tak dnes, kdy ještě nejsou zdaleka všechny domy připojeny, to „nestíhá“. Co lze z toho usuzovat? Možná se méně vodou šetří. Hlavní důvod bude ale asi přece jenom někde jinde. Domnívám se totiž, že splašky z těch domů, které je až dosud vypouštěly do svých netěsných jímek, najednou tečou do ČOV. Je jich tedy mnohem více než předtím. To ovšem znamená, že ČOV se bude muset co nejdříve rozšiřovat. Jinak bychom totiž nedokázali splnit nároky na jakost vypouštěné vody do veřejného toku. Budeme tedy muset zase sáhnout hlouběji do kapsy, protože kontrolní orgány neznají slitování. Pozitivní na této zkušenosti je, že ubude zamořených studní a za nějaký čas v nich bude zase pitná voda. Je to tedy nesporně ekologicky přínosná stavba.

Ještě se několika poznámkami vrátím k minulému úvodníku, v němž jsem se zabýval tříděním odpadů. Někteří čtenáři bohužel pochopili můj článek jako „návod k netřídění odpadů“. Tak tomu samozřejmě vůbec není. Kritizoval jsem pouze nedokonalý systém, který de facto vyžaduje, aby zejména ti vzdálenější měli auto a odpad do kontejnerů dováželi. Nebo si zastánci tohoto systému sběru a třídění myslí, že starý člověk bydlící třeba v hájovně, ponese každou láhev až ke kontejneru? A navíc, já pod pojmem „třídění odpadů“ vidím hlavně nutnost sběru starého papíru (jako je tomu jinde), protože papírových obalů stále přibývá. A pálit by se neměly, jinak o ty naše krásné brdské lesy brzy přijdeme. B.Huschina, člen zastupitelstva

 

 

Výňatky z vyhlášek a předpisů

 

Obecně závazná vyhláška č.1/2004

o chovu psů a jiných zvířat….

Čl.2 Povinnosti chovatele psů

1. Chovatel, případně jiná osoba, která se pohybuje se psem na veřejném prostranství, musí psa zajistit takovým způsobem, aby nemohl poškodit cizí majetek, nemohl obtěžovat a ohrožovat na zdraví jiné občany.

2a. V místech zvýšené koncentrace obyvatel, zejména v centru obce nebo na jiných frekventovaných místech (plochách), nesmí být psi ponecháni bez dozoru a jejich pohyb musí být omezen vodítkem.

2b. Je zakázáno nechat znečišťovat veřejná prostranství, travnaté plochy, dětská hřiště a záhony psími exkrementy. Dojde-li přesto ke znečištění těchto ploch, je chovatel, případně jiná osoba, která psa doprovází, povinna tuto nečistotu neprodleně odstranit a uklidit.

3. Za škodu způsobenou psem odpovídá jeho

 

chovatel podle občanského zákoníku.

 


4. Každý chovatel je povinen psa řádně přihlásit a dodržovat ustanovení platné vyhlášky o místních poplatcích č.2/2004. Při přihlašování psa a placení poplatku ze psa je chovatel povinen předložit platný očkovací průkaz o očkování psa proti vzteklině. V případě písemné přihlášky uvést datum posledního očkování proti vzteklině a kde bylo očkování provedeno.

 

Čl.3 Zaběhnutí psi

1. Za pohyb zvířete odpovídá každý chovatel nebo občan, jemuž bylo zvíře chovatelem svěřeno. Tento občan je povinen učinit opatření proti úniku zvířat, t.zn: z oploceného prostoru, z vodítka apod.

2. Psi, kteří budou volně bez dozoru pobíhat po veřejných prostranstvích, mohou být odchyceni pověřenou organizací.

3. Odchycený pes bude umístěn do zařízení pro odchycená zvířata.

4. Majitel nebo držitel odchyceného psa je povinen při převzetí z odchytového zařízení zaplatit jednorázový poplatek spojený s odchytem volně pobíhajícího zvířete ve výši 200,- Kč a náklady spojené s chovem psa v odchytovém zařízení ve výši 50,- Kč/den.

 

 

Čl.4 Povinnosti ostatních chovatelů

1. Povinnosti vyplývající z chovu hospodářských zvířat se řídí dle platné legislativy ČR v platném znění.

 

Čl. 5 Závěrečná ustanovení

1. Porušování této vyhlášky může být stíháno jako přestupek dle § 46 a § 48 zákona č.200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo trestný čin.

2. Kontrolu dodržování této vyhlášky bude provádět Obecní úřad Voznice a jeho příslušné výbory.

 

Čl.6 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10.srpna 2004.

 

Zákon č.200/1990 Sb. o přestupcích…

§ 46, čl.2 : Přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí vydaných na úseku jejich samostatné působnosti.

§ 46, čl.3 : Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 30.000 Kč.

§ 48 : Přestupkem proti veřejnému pořádku je porušení i jiných povinností než které jsou uvedeny v § 47, jestliže jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy, včetně obecně závazných vyhlášek obcí, pokud se takovým jednáním ohrozí veřejný pořádek. Za takový přestupek lze uložit pokutu do 1.000 Kč.

 

Informace OÚ

 

Jízda automobily obcí

Veřejné komunikace v obci jsou t.č. narušené právě probíhající výstavbou kanalizace. Na mnoha místech je asfaltový povrch nahrazen prašnými materiály. Obecní úřad Voznice se obrací na všechny řidiče projíždějící obcí, aby byli maximálně ohleduplní a projížděli ulicemi co nejpomaleji. Předem děkujeme za ohleduplnost k ostatním občanům!

Zastupitelé obce

Výstavba kanalizace

Během měsíce září bude dokončen hlavní kanalizační řad. Zbývá ještě dodělat asi

200 bm potrubí. Připojování nemovitostí probíhá průběžně. K dnešnímu dni je připojeno asi 115 domů. Stavební řízení na domovní přípojky je ve fázi „povolování“. Projekty na domovní přípojky jsou již všechny hotovy a jsou předány k dalšímu řízení. V současné době je proinvestováno 19,239.686 Kč.

Věra Rákosníková, starostka obce

 

 

Provoz ČOV

Po napojení rodinných domů na veřejnou kanalizaci obce je nemožné do ČOV dále zavážet fekálie z domovních jímek. Technické vybavení ČOV to neumožňuje. V současné době řešíme problém, který je pro nás nepochopitelný. Do čističky přitékají spolu fekáliemi neuvěřitelné věci jako na příklad: různé hadry (trička, tepláky, onuce apod.), velké kusy potravin (melouny, brambory, okurky aj.), plastové láhve a kelímky. Většina lidí chápe, že kanalizace není popelnice, ale přesto se tak děje. Tento „nezvyklý“ odpad ucpává čestlice na vtoku do ČOV. Čistírna se pak musí na několik hodin vypnout, vše ručně vybrat a vyčistit. Textilie se namotají na rotory čerpadel, zasekávají je, a proto hrozí spálení elektromotoru. Z tohoto důvodu se naléhavě obracíme na všechny občany, aby věnovali třídění a správnému ukládání odpadu větší pozornost. To znamená, aby to, co patří do popelnic, neházeli do splaškové kanalizace.

Jaroslav Kozohorský, místostarosta

 

Veřejné osvětlení

Stalo se již pravidelností, že v období letních prázdnin nefunguje veřejné osvětlení tak, jak by mělo. Po celkové jeho revizi a údržbě bylo zajištěno zlepšení tzv. „zokruhováním“ přívodních kabelů, čímž je vyloučeno, aby menší závada vyřadila z provozu celý systém veřejného osvětlení. Přesto k tomu dochází. Zjistili jsme, že je to způsobeno vypnutím hlavního jističe v elektrickém rozvaděči. Poněvadž se hlavní jistič sám nemůže vypnout, máme podezření, že tak činí nějaká nepovolaná osoba. Proto prosíme všechny občany, kteří bydlí v okolí předmětného rozvaděče (u dětského hřiště), aby nás upozornili na podezřelé skutečnosti. Je to v zájmu všech občanů obce, poněvadž každé zpětné zapnutí jističe nebo oprava je obci odbornou firmou fakturována.

 

I N Z E R C E

 

Nabízím možnost dopravy na nedělní bohoslužby v kostele Svatého Tomáše v Dobříši. Nedělní bohoslužba začíná od 9.00 hod, návrat v 10.30 hod. Telefon: 318523459.

Zn. Zdarma.

 

Nabízím zdarma větší počet malých akvárií o objemu 3 až 5 litrů. Tel: 605700372

 

Příjemné prožití dovolené všem občanům obce přeje OÚ !