Voznický zpravodaj

Ročník I, číslo 1 Vydává OÚ Voznice Toto číslo vyšlo 7.1.2003

 

Vážení spoluobčané,

poněvadž mnozí z nás nemají dostatek času, aby pravidelně sledovali vývěsku Obecního úřadu, přijalo nově zvolené obecní zastupitelstvo rozhodnutí informovat vás o dění v obci touto cestou. Zprvu bude náš VOZNICKÝ ZPRAVODAJ vycházet jednou za 2 měsíce, a to vždy první ?ondělí v lichém měsíci. Občané přihlášení k trvalému pobytu ve Voznici jej budou dostávat přímo až do poštovní schránky. Bude-li zájem a vzniknou-li postupem doby podmínky, uvažujeme o vydávání měsíčním. Každý občan je oprávně? podat u OÚ příspěvek,

(a to i obrázkový), který bude na pracovní poradě zastupitelstva projednán a v případě jeho zveřejnění redigován. Budeme se snažit, aby se náš "zpravodaj" stal oblíbeným obrazem života v naší milované obci Voznice. Bh

 

Nové obecní zastupitelstvo

Starostka obce           Věra Rákosníková

Místostarosta           ..Jaroslav Kozohorský

Stavební, životní prostředí   ...  ..Milan Mochán, ing.

přestupky    ... .Jaroslav Gajdoš

Kulturní a sociální         ...Jaroslav Srdínko, ing.

Finanční výbor, předseda       ..Bedřich Huschina

Jaroslava Palátová

Vladimír Pivný

Kontrolní výbor, předseda       .Jaroslava Palátová

Bedřich Huschina

Jaroslav Srdínko, ing.

 

Úřední hodiny OÚ a telefonické spojení

Od 1. ledna 2003 se bude zastupitelstvo obce scházet takto:

Každé úterý (kromě svátků) od 18.00 do 19.00 hodin ­ úřední hodiny pro veřejnost

od 19.00 do 20.00 hodin ­ pracovní jednání bez veřejnosti

Každé poslední úterý v měsíci od 19.00 do 20.00 hodin ­ veřejné zasedání v budově OÚ

Každé první úterý v novém čtvrtletí od 19.00 hodin ­ veřejné zasedání v rest. "U Formana".

Na veřejných zasedáních bude zastupitelstvo schvalovat navržená usnesení, výdaje na provoz OÚ, odměny členů zastupitelstva, cestovní příkazy, smlouvy o dílo, smlouvy o provedení práce atd. O termínech konání veřejných zasedání budou občané informováni prostřednictvím tohoto ZPRCVODAJE a obecní vývěskou.

Pevná linka : 318522364, krizový mobilní telefon : 725021793

 

 

 

 

Zákon 128/2000 Sb o obcích

(Vybrané statě zäe budou vycházet na pokračování)

Díl 1, Postavení obcí

§ 1 Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek,

který je vymezen hranicí území obce.

§ 2 Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních

vztazích svým jménem a nese zodpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

§ 3 Obec, která má alespoň 3.000 obyvatel, je městem, pokud tak stanoví předseda

Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.

Sloučí-li se dvě nebo více obcí, z nichž alespoň jedna je městem, je obec po sloučení

městem. Oddělí-li se část města a vzniknou dvě nebo více obcí, pak obec, které zůstane

název dosavadního města nebo část jeho názvu a má alespoň 3.000 obyvatel, je i nadále

městem.

§ 4 Statutárními městy jsou Kladno, Č.Budějovice, Plzeň, K.Vary, Ústí n.L., Liberec,

Hr.Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava, Opava, Havířov, Most,

Teplice, Karviná, M.Boleslav.

Území statutárních měst se může členit na městské obvody nebo městské části

s vlastními orgány samosprávy.

 

Plynofikace obce

Citujeme z dopisu Středočeské plynárenské a.s. : " Představenstvo STP, a.s., s ohledem na informace související s napojením obce na zemní plyn a v závislosti na provedené bilanci nákladů na investice, provoz a prodej zemního plynu a z toho vyplývající efektivnosti vložených finančních prostředků, zastavilo projednávání plynofikace obce. S ohledem na technicko-ekonomické požadavky a finanční náročnost stavby odkládáme projednávání gazifikace na pozdější dobu, kdy budou vytvořeny především ekonomické předpoklady pro schválení gazifikace. STP, a.s., předpokládá, že k přehodnocení možnosti plynofikace se sama vrátí v průběhu dalších 5 až 10 let". Z uvedeného vyplývá, že zavedení plynu není v dohledné době reálné.

 

Společenská rubrika

Sociální a kulturní komise žádá občany, aby se přihlásili všichni, co budou mít stříbrnou, zlatou nebo diamantovou svatbu. Ostatní prosíme o sdělení data sňatku.

V měsících lednu a únoru oslaví významná životní jubilea:

70 let života ­ paní Marta Boušková v lednu, pan Miloš Skřivánek v únoru.

80 let života ­ paní Zdeňka Stachová v lednu.

Manželé Kailovi oslaví v měsíci únoru diamantovou svatbu.

Všem jubilantům blahopřejeme !

 

Různé informace

Autobusové spojení

V roce 2003 převezme působnost Krajský úřad, který však bude dotovat dopravu stejnými částkami jako OKÚ v předcházejících letech. Změny v jízdních řádech se tedy z tohoto titulu

neočekávají.

Zastupitelstvo obce přeje všem našim občanům úspěšný NOVÝ ROK !

***