Voznický zpravodaj

Ročník I, číslo 3 Vydává OÚ Voznice Vyšlo dne: 2.6.2003

 

Úvodník

Problém splaškové kanalizace se bude asi ještě mnohokrát objevovat na stránkách našeho "Zpravodaje". Není divu, vždyť v jednadvacátém století už nelze nevystačit s latrínami, ba dokonce ani s vybíracími jímkami. Zvláště ne s takovými, které z důvodu své nekvality zamořují spodní vody a tím potažmo pitnou vodu ve studních široko daleko. Že nepoužíváme studně? Omyl! Vodovodní voda je mnohdy ze známých důvodů někde nepoužitelná. Proto se nelze divit, že většina z nás už se té kanalizace nemůže dočkat. V okamžiku, kdy se zdálo, že martýrium s opatřováním finančních prostředků a stavebního povolení je u konce, najednou jakýsi "všímavý občan" (tak se prý podepsal na udání) zpochybnil ve svém anonymním dopise Krajskému úřadu hospodaření Obecního zastupitelstva. Následoval pak audit nadřízeného orgánu, který bohužel stále trvá. Auditoři pochopitelně žádné závady nenašli, ale nikterak nespěchají, takže se zahájení stavby prakticky odsouvá.

Na celé záležitosti jsou pro mne nepochopitelné tři věci. Nechápu, jak se v demokratickém státě může vůbec někdo zabývat anonymními dopisy. Nerozumím tomu, proč auditoři mají dost času, když tentýž státní orgán přece musí už ze zákona mít zájem o zlepšení ekologických podmínek. A nakonec se podivuji tomu, že jakýsi "všímavý občan" nemá dost odvahy, aby se podepsal, domnívá-li se, že jeho tvrzení se zakládají na pravdě. Myslím, že tento náš spoluobčan zasluhuje opravdu naše "vřelé poděkování".

B.Huschina, člen zastupitelstva

 

 

Zprávy a informace OÚ

Změna jízdního řádu

Od 1.4.2003 zrušil ČSAD Praha-západ autobusové spojení (aniž to obci oznámil), odjezd spoje v 17.10 z Dobříše do Voznice a dále do Prahy. Z tohoto důvodu zahájila starostka "bleskové" jednání s dopravní firmou BOSÁK. Jednání bylo úspěšné a od 29.4. byl zrušený spoj nahrazen. Od tohoto data jezdí autobus v 17.15 hod z Dobříše do Voznice. Nepokračuje do Prahy, ale vrací se v 17.25 hod zpět do Dobříše.

Referendum

Hlasování v referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii se uskuteční dne 13.června 2003 v době od 14.00 do 22.00 hodin a dne 14.června v době od 8 do 14 hodin.

Místo konání: Obecní úřad, zasedací místnost. Hlasovací lístky obdrží občané až ve volební místnosti.

Životní prostředí

Posuzování vlivů na životní prostředí

(Citováno z Příručky člena zastupitelstva obce).

"Uškodí chystaná výstavba svému okolí? Podle příslušného zákona obce umožňují veřejnosti nahlédnout do dokumentace stavby po dobu třiceti kalendářních dnů. V této době může také obec a veřejnost písemně vyjádřit své stanovisko. Právě v tomto procesu máte v obci možnost si ověřit, zda zamýšlená výstavba na vašem či vedlejším katastru nebude mít záporné dopady na životní prostředí a zdraví občanů. V praxi se osvědčuje občany do tohoto procesu zapojit a tím předejít pozdějším sporům."

Příště si na tomto místě přečtete něco o ochraně ovzduší

 

 

 

Společenská rubrika

 

Jubilanti

70 let života oslavil v měsíci květnu: pan Josef Jindrák a v měsíci červnu oslaví paní Božena Štípková.

85 let se dožila v měsíci květnu paní Marie Kovaříková.

Obecní zastupitelé přejí jmenovaným pevné zdraví do dalších let!

 

Diskusní příspěvky

 

Obecně závazná vyhláška o ochraně životního prostředí a veřejném pořádku v obci.

Tato vyhláška nabyla účinnosti už 28.listopadu 2000, ale mnozí z nás ji možná ani neviděli, natož četli. Určitě neuškodí si některé pasáže této vyhlášky připomenout.

Veřejným prostranstvím se rozumí pozemní komunikace, lesy a zelené pásy, veřejná hřiště a další podobná prostranství sloužící všem občanům.

Zelení pro účely této vyhlášky se rozumí zejména ucelené soubory stromů, keřů, travnatých ploch, jakož i ojediněle rostoucí stromy a keře.

Doba nočního klidu se stanovuje doba od 22. hodiny večerní do 6. hodiny ranní. V době nočního klidu se zakazuje zkoušet a používat hlučné stroje a provozovat činnosti, které svojí povahou narušují tento noční klid.

Pořádek a čistota. Provozovatelé stálých provozoven, stánků či jiných obdobných zařízení jsou povinni udržovat čistotu a pořádek v bezprostředním okolí. Dále jsou povinni vybavit se dostatečným množstvím nádob na odpad a zajistit jejich pravidelné vyprazdňování.

Překopy a výkopy na veřejných místních komunikacích povoluje odbor výstavby Městského úřadu v Dobříši po předchozím Obecního úřadu ve Voznici. U ostatních komunikací je povoluje referát dopravy Krajského úřadu v Příbrami.

Dnem pracovního klidu se rozumí neděle a státem uznané svátky.

Dnem pracovního volna se rozumí sobota.

Na území obce Voznice je zakázáno:

  • poškozovat veřejná zařízení
  • znečišťovat veřejná prostranství
  • umisťovat plakáty mimo plakátovací plochy
  • parkování nákladních automobilů nad 3,5 t a autobusů na veřejných prostranstvích
  • provádět zábor nebo zvláštní využívání veřejného prostranství
  • rušit noční klid
  • vykonávat činnosti vyvolávající rušivé jevy, a to zejména: hluk, prašnost, zápach a vibrace ve dnech pracovního klidu a pracovního volna

 

Paragrafy

 

Na tomto místě si od příštího čísla Zpravodaje, které vyjde už začátkem července, přečtete seriál o Evropské Unii.

 

I N Z E R C E

 

(Každý občan má právo podat bezplatně 1 řádkový inzerát v každém čísle Zpravodaje)

Daruji výkonnou Yagiho TV-anténu s předzesil. pro 21. až 69. kanál, tel.608427086.