Voznický zpravodaj

 

Ročník Ročník I, číslo 4 a 5 Vydává OÚ Voznice Vyšlo dne:13.10.2003

 

Úvodník

To jsme se ale letos ohřáli, že? Takové horké léto už dlouho nebylo. Co je ovšem horší, je sucho, jež nás sužovalo. Houbaři přišli letos zkrátka. Zmizela procesí směřujících k lesu a les si oddychl. Bez hub se dokážeme obejít, ale bez vody už ne! Víte ku příkladu, že v některých obcích zcela vyschly studny a že jim vodu v omezené míře museli přivážet? U nás bylo vody dost. Prozatím! Zkusme se každý rozhlédnout kolem sebe. Vodovod by měl sloužit v takových kritických chvílích opravdu jenom ke kuchyňským a hygienickým účelům. Zalévat by se mělo jenom ze studní, a to ještě v omezené míře. Bylo tomu opravdu tak ? Snad ano! Chci ale mluvit o něčem jiném. Některým spoluobčanům praskl přívod vody z vodovodu, avšak až za vodoměrem, což se týká už jejich majetku. A přesto se dožadují toho, aby jim obec náklady na opravu uhradila. Jakým právem? Cožpak rozvod vody není srovnatelný s rozvodem elektřiny či plynu? Když někomu praskne žárovka nebo shoří elektromotor, tak to přece obec nemůže hradit z obecních prostředků, ale každý si to musí zaplatit sám. Stejně tak prasklé potrubí za vodoměrem. Co kdyby ty desítky kubickým metrů, které se vsákly do země, třeba ostatní potřebovali na mytí nebo chtěli třeba uvařit knedlíky či polévku a voda nebyla. Je potřeba, milí spoluobčané, si svůj majetek lépe opatrovat a nepožadovat, aby vám obec sponzorovala jeho opravy. Už přece není socialismus, kdy bylo všechno "naše" a nikoho "nic". Tak si, prosím vás, častěji kontrolujte ty své šachtice a nechte si třeba vodoměr přemístit do domu, abyste na něj lépe viděli. Ostatní vám za to budou vděčni, až zase bude nouze o vodu.

B.Huschina, člen zastupitelstva obce

 

 

Zprávy a informace OÚ

 

Důležitá telefonní čísla:

112 ­ SOS tísňové volání

150 ­ hasiči

155 ­ Zdravotnická záchranná služba

156 ­ Městská policie Dobříš

158 ­ Policie

602-145449 ­ Poruchy vodovodu

318-521108 ­ Dtto

800-178634 ­ Poruchy elektor. rozvodů

317-721555 ­ Dtto

318-521405 ­ Lékař. pohot. Dobříš

318-641111 ­ Nemocnice Příbram

318-631800 ­ Linka důvěry

 

Využívání kontejnerů

Obecní úřad vyzývá občany, aby třídili svůj domovní odpad a k tomu více využívali kontejnerů, které stojí před bývalou Jednotou a u obchodu s potravinami.

 

 

Příspěvky do ZPRAVODAJE

 


Zastupitelstvo obce opakovaně vyzývá občany, aby se rozdělili o důležité informace týkající se naší obce s ostatními. Přispívejte do našeho časopisu. Čekáme na zajímavé postřehy, náměty i obrázky!

 

Nové zveřejňování informací

Nejpozději do konce tohoto roku bude aktivována stránka internetu, kde si ti, kdož mají na tento moderní komunikační systém přístup, mohou přečíst různé dokumenty týkající se života v obci. Je to vlastně jakási moderní "vývěsní tabule" pro ty, kteří mají počítač s připojením doma a třeba nemají čas na to, aby si šli pravidelně vývěsky přečíst. Internetová adresa bude včas zveřejněna.

 

Vypnutí elektrického proudu

Energetický podnik nám oznámil, že v naší obci bude ve dnech: 21., 23., 29, a 30.10. v době od 7.30 do 16.00 hodin vypnut elektrický proud. Je proto nutné s tím počítat a zařídit si vše potřebné.

 

Adresy některých úřadů

KÚ Středočeského kraje

Borovská 11, 15021 Praha 5

Telefon:257280111, 257280100

Úřední dny: pondělí a středa

Úřední hodiny: 8.00 ­ 17.00 hod

 

Městský úřad Dobříš

Mírové náměstí 119

26301 Dobříš

Telefon: 318522240

 

Úřad práce V Příbrami

DiP Dobříš

Mírové náměstí 130

26301 Dobříš

Telefon: 318521031

 

Katastrální úřad

Pod Šachtami 353

26101 Příbram

Telefon: 318624354

 

Okresní soud

Milínská 167

26128 Příbram III

Telefon: 318623811

 

Územní vojenská správa

Nádražní 414

25626 Benešov

Telefon: 317761771

 

Krajská hygienická stanice

Územní pracoviště v Příbrami

U nemocnice 85

26180 Příbram

Telefon:318630907

 

Policie České republiky

Ulice 28.října 66

26301 Dobříš

Telefon: 318521419

 

Požární stanice

Pplk. Petroviče 601

26301 Dobříš

Telefon: 318521383

 

Okresní státní zastupitelství

U nemocnice 89

26180 Příbram

Telefon: 318622132

 

Okresní státní archiv

E.Beneše 337

26101 Příbram

Telefon: 318635803, 318621496

Paragrafy

 

Přijetí naší republiky do Evropské Unie se rychle blíží. Mnohé z nás zajímá jaké to vlastně potom bude, co nás v unii čeká? Na tomto místě budeme zveřejňovat zajímavé články nebo údaje.

Nejdůležitější orgány EU jsou: Evropská komise, Rada, Evropský parlament a Evropský soudní dvůr.

Evropská komise ­ je často považována za vládu EU. Jedná se o nadnárodní orgán, který plní výkonné pravomoci a připravuje návrhy právních norem. Tyto normy však nepřijímá, to je doménou Rady a Evropského parlamentu.

Každý stát má v Evropské komisi alespoň jednoho komisaře. I my budeme mít po vstupu svého zástupce v Komisi. Důležité ovšem je, že tento komisař nehájí zájmy svého státu, ale zájmy EU jako celku. Komise je také někdy nazývána "strážkyní smluv". Bdí totiž nad dodržováním práva EU a má pravomoc žalovat jednotlivé státy u Evropského soudního dvora za neplnění evropského práva. Komise sídlí v Bruselu a jejím předsedou je Romano Prodi.

Rada ­ zatímco Evropská komise hájí zájmy EU jako celku, v Radě hájí jednotlivé státy vlastní národní zájmy. Každá země je v Radě zastoupena jedním zástupcem. Rada má zákonodárné pravomoci, schvaluje právní normy předkládané Evropskou komisí. O přijetí většiny usnesení se hlasuje tzv. kvalifikovanou většinou. Znamená to, že každý stát má přiděleno tolik hlasů, aby odpovídaly poměrně počtu jeho obyvatel.

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

 

V měsíci červenci se dožil 70-ti let pan Jindřich Vicány, v měsíci srpnu oslavil svoje 75. narozeniny pan

Miroslav Novotný a tento měsíc se dožívá také 75-ti let paní

Marie Nájemníková.

Obecní zastupitelé přejí všem jmenovaným dobré zdraví a mnoho dalších let mezi námi!

 

V příloze tohoto letního dvojčíslí naleznete plánek kanalizačního řadu, jehož výstavba bude zahájena v nejbližších dnech.

 

 

 

 

Plán kanalizačního řadu obce Voznice